CEJ Passbitar

red hor line

Vad är standard?   Henry Ford, 1927  —  om   svenska passbitar

red hor line

Ford berömde de svenska 'gauge blocks' (1927):

cej

Det är en huvudsak för ekonomisk fabriksdrift, att delar kunna utbytas. … Detta innebär en noggrannhet i produktionen, som övergår allt.. Om icke delarna passa in precis förlorar hopsättningsfabriken sin produktionskraft, och ekonomin i planläggningen går om intet. Detta förde oss till ett tvingande behov av absolut precision i produktionen - en precision, som i vissa fall går ända till en tiotusendels tum. Under vanliga omständigheter kunna ej måtten hållas så exakta; det är naturligtvis endast i undantagsfall vi arbeta med sådan noggrannhet, men i många, kanske de flesta av våra måttoleranser går vi ned till en tusendels tum.

Och för att uppnå denna noggrannhet sökte vi ut den enda man i världen, som bildat ett företag för absolut precision, och införde honom i vår organisation.
Mannen var
Carl E. Johansson.   Som förman vid Svenska Statens Gevärsfaktori i Eskilstuna, fick han idén att kombinera solida, mästerligt utförda mått, som använts i produktion av exakt arbetade gevärsdelar, så att ett större antal dimensioner kunna erhållas av ett litet antal block. Den första satsen producerades 1897. I dag erkännes Johanssons mått over hela varlden som det mest exakta precisionsinstrument man äger. Vi inköpte fabrikationsrättigheter för Amerika till Johanssons mått, liksom fabriken i Poughkeepsie N. Y. Och, vad som betyder mer, Herr Johansson gick in i vår organisation såsom medlem av ingenjörsstaben for att vidare utarbeta sina precisionsmått. Johanssons kombinerade mått bestå av rektangulara stycken av verktygsstål, vilka härdats, slipats och hopfogats. Deras ytor äro fullkomligt jämna och parallella, en av de mest anmärkningsvärda prestationer inom mekaniken, då svårigheten att göra en stålyta alldeles parallell med en annan är ett allmänt erkänt problem. Professar J. Hjelsley, som förestår den matematiska avdelningen vid Köpenhamns Universitet, konstaterar, att dessa stålstyckens ytor närma sig mer det fullkomliga teoretiska planet an någon annan yta, som producerats av mänsklig hand. Dessa ytor äga utomordentliga egenskaper; då de gnidits emot handflatan och sedan bragts i kontakt med varandra, hänga de tillsammans med en kraft, likvärdig med trettiotre atmosfärer.

Vetenskapsman ha framlagt olika teorier såsom förklaring på detta fenomen - atmosfärens tryck, molekular attraktion eller förefintligheten av en ytterst tunn hinna av fuktighet på kontaktytorna. Möjligen är det alla tre orsakerna i förening. Två sådana stycken, som gnidits emot skinnet och pressats tillsammans med en lindrigt glidande rörelse, ha kunnat motstå en direkt dragningskraft av tvåhundratio pounds, vilket visar, att det är något annat utom lufttrycket, som kommer dem att häfta fast vid varandra. Några av måttsatserna skilja sig på högst en tiotusendel av en tum, under det andra skilja sig på så litet som en hundratusendel av en tum. En tiotusendel är ungefar den lägsta gränsen för noggrannhet vid finare verktygstillverkning, men detta synes nästan grovt mått, då man använder Johanssons passbitar.

Det yppersta resultatet har emellertid uppnåtts med en sats, som skiljer sig på delar av en milliondels tum. Denna är så känslig, att t.o.m. värmen från personen, som använder den, påverkar resultatet på ett avstånd av flera fot. Den är den enda i världen i sitt slag. Då vi ha monopol på dessa mått, blev vår första strävan, efter att ha förvärvat rättigheterna för Amerika, att förbättra fabrikationsprocesserna, öka avsättningen och nedbringa priserna, så att dessa mått kunde komma inom räckhåll för varje maskinverkstad och verktygsproducent - vilket i forbigående sagt visar, att kvalitetsvara och massproduktion mycket väl kunna förenas.

Henry Ford: I dag och i morgon (tryckt 1927)

red hor line

Johans­sons pass­bitar

block

pass

red hor line