midsommar­afton 2016

August Strindberg om Religion mm

Men Darwins lärjungar »utvecklade» läran baklänges, och förkunnade att skapelsen skapat sig själv, vilket ju är orimligt. Men därmed följde alla dessa rysliga läror om den starkares och mera lömskes rätt att sitta på den stol han huggit för sig; kapitalistens berättigade tillvägagående att utpina den fattige, sedan han med halvsvält berövat honom motståndskraften i kampen för tillvaron; de orkeslösa junkrarnes inkräktande av ämbeten, vilka ursprungligen varit tjänster, men förvandlats till levebröd och äreställen; krigsmaktens organisation som gendarmeri under den falska ursprungsbeteckningen: fosterlandets försvar. Allt vad som är stridande emot mänsklighet, humanitet, barmhärtighet, billighet, är följdsatser av darwinismen.

»Varför lät du lura dig?» - »Den som inte ser opp med pungen o. s. v.» - Översättes med:

Varför föddes du av lägre stånd i betryckta omständigheter i torpet? jo, därför att dina förfäder voro stackare, som i kampen för tillvaron icke ägde kraft, råhet eller lömskhet att hugga för sig.

Darwinismen är överklassens filosofi, den är således konservativ, folkfientlig, rakt emot socialismen. Men när darwinismen upptäckte, att det icke var de bästa arterna som sutto allra högst uppe, utan att urartade ynkryggar ersatte den sunda styrkan med bakslugheten (alla dumhuven äro baksluga), så upptäckte de systemets brister, och anlade som skyddande likhet ett slags liberalism, för att med de underkuvades hjälp komma upp - till makten. För darwinisten finns intet annat liv än detta, därför skall han inrätta sig, och njuta sitt enda liv till vad pris som hälst; där kan ingen sammanslutning (socialism) finnas, ty utan religion existerar ingen heder, ingen tro, intet offer; de kan inte lita på varann, emedan de alla äro trolösa.
Det är vetenskapens seger över barmhärtigbeten. När dessa kallhamrade räknekarlar togo fatt nationalekonomien, och med statistiken började upptäcka järnhårda naturlagar, om tillgång och efterfrågan, om mervärde och existensminimum, så glömde de medtaga de viktiga biomständigheter som i den mänskliga naturen förefinnas. Det är icke så ofta som ökad tillgång ensamt nedsätter priset; den nödställda t ex far betala ett par hundra procent på ett litet lån, under det den rikejobbaren betalar bara fem. Det är den inneboende ondskan, som ockrar på nöden.
En annan »lag» är den att ockra på andras okunnighet om affärer, då bonden narras sälja sin skog för 500 kronor, när den är värd 50.000 (=lura bönder). En tredje är den att förmå en uthungrad förskriva sitt arbete eller sin egendom (=tjuvkontrakt). Allt detta orätta, ondskapsfulla far icke någon plats i djurlärans nationalekonomi, ty begreppen rätt och orätt äro utstrukna i zoologien, där den ena fisken äter upp den andra, bara han kan svälja den.
Eller vad är detta för en »lag» att alla fördärvade varor skickas till förstäder och landsbygd; att handelsresanden nästan alltid sänder sämre vara än provet; att guldsmeden säljer som nya begagnade ringar, dem han köpt på pantauktion; att arbetsgivaren ofta genom sitt »dubbla» italienska bokhålleri räknar ut så, att arbetaren alltid är skyldig, även då han tror sig ha att fordra? Det är inga lagar som så bjuda; det är i stället tvärtemot gällande gudomliga och mänskliga strafflagar; men den iskalla vetenskapen har upptäckt dessa naturlagar och söker nu kringgå dem med knep eller möta dem med våld, räknande ut det listigaste sättet.
 

mer av Strindberg kan läsas på Strindbergsmuseets hemsida

 

domain name: ejnar.se

Epostadress som används är denna:

ejnar  (—) ejnar  :  se

Men byt ut (—) mot @ och i stället för kolon en vanlig DOT sign.

my domain name: ejnar.se

150.red

[ ... ]   När då först armén skulle omorganiseras och nya regimenten uppsättas gjorde man den bedrövliga upptäckten, att det fattades folk. En illustration till folkbristen bestods av Lapplandsexpressen, vilken i den vevan gick in på Stockholms Central med en passagerare. Almanack för alla bidrog med en illustration till emigrationen: Hundra man om dagen!

Då vaknade man till besinning och började utreda emigrationsfrågan. Statistikern Sundbärg behövde bara läsa i sina protokoll för att upptäcka det landets befolkning övervägande utgjordes av ålderstigna och minderåriga; de manbara hade flytt.

Nu i dessa dagar har jag läst hela utredningen, som ju är ganska målande, ibland lite blomstermålande, och när jag frågar mig: Vad är orsaken till landets avbefolkning, så besvara emigranterna frågan i tre tempo: Värneplikten, Skogsskövlarna, Det föråldrade styrelsesättet, med en lagstiftande, självsvåldig överklass och en förslavad, rättslös underklass, där samhällets oumbärlige regeras av de umbärlige.   [ ... ]

150.red

Källa:   August Strindberg, 
Tal till svenska nationen samt andra tidningsartiklar

1910-1912. © Albert Bonnier 1919.

För att slippa göra värnplikten reste min fader iväg till Minnesota, via Kristiania, år 1907.
Så Strindberg har rätt i detta; värnplikten var en orsak till emigration. Pappa stannade där borta i sjutton år.

Hej!

Du var kritisk till det jag berättade om utvandringen.
Tycker i alla fall att det som står på Wikipedia om den svenska utvandringen är enbarmligt illa skrivet. Däremot tycker jag August Strindberg skrev en del vettigt om orsakerna till emigrationen. Kanske borde det också finnas med (i sammanhanget) att en föga uppmärksammad utvandring skedde, från Småland och Blekinge till Tyskland. Finns dokumenterat i romanform av Gunnar Adolfsson i 'Född i våra dalar'.
mvh ejnar ekström alias Hobon
--- Detta e-brev skickades av Ejnare Hobon till Tournesol genom "Skicka e-post"-funktionen på Wikipedia.


Uppåt på sidan