Vad Goethe ansåg om bokföring — samt Strindbergs åsikt

green line

DENNA SIDA är endast FÖR PC, dvs en STORA SKÄRMARS SIDA. INGEN IDÉ LÄGGA NER JOBB PÅ ATT GÖRA DEN RWD


green line

N e d

Advent 2010

green line

Bokföring - en konst

Dubbel bokföring ansågs förr vara en konst. Ofta åberopas därvid Goethe, som tillskrivs ha hyst denna åsikt. Den intresserade kan läsa om Johann Wolfgang von Goethe nedan. Jag betraktar dubbel bokföring som ett system, uppfunnet för länge sedan med principer som beprövats under flera hundra år. Systemet med konton, varav två skall användas vid varje bokförd transaktion - därav namnet dubbel bokföring, visade sig överlägset den enkla bokföringen. Systemet står sig än i dag och logiken är sådan att den lämpar sig särskilt väl för datorisering.

Debet är vänstersidan av ett konto.

Kredit är alltså högersidan av ett konto eller den högra kol. av två kolumner; kännetecknande för kreditbelopp är annars att dessa ofta numera skrivs med minustecken före. Tecknet (-) betyder dock inte minus.

Exempelvis betyder -3.500 kr på Eget Kapitals konto att kontot krediterats med 3.500 kr. Detta innebär i sin tur att kontot ökat med 3.500 kr.

Det får inte heller glömmas bort att en affärshändelse inträffat som gett anledning att bokföra. Det finns en handling också som kallas verifikat eller verifikation. Utan ett verifikat får man inte bokföra något. Frågan är vilken affärshändelse som kunnat utlösa det här triviala bokföringsexemplet och en ytterligare fråga är om det kunde bokförts annorlunda (bättre) i något avseende. Hur ser verifikatet ut?

Exemplet visar att det inte är helt lätt i början. Det är därför vi har kurser och det är väl därför som dessa är så populära...

Vad som mest påverkat hur bokföring praktiseras i vårt land är nog den lagstiftning som finns. Bland lagar som bokhållaren bör känna till finns den nya Bokföringslagen, årsredovisningslagen, Den nya inkomstskattelagen, Mervärdesskattelagen och kanske Aktiebolagslagen och/eller Föreningslagen. Lagarna finns numera oftast tillgängliga på Internet. T.ex. finns bokföringslagen på Bokföringsnämndens hemsida.


Affärshändelse

Det finns affärshändelser som alla kan tycka är av blygsam betydelse, men som måste bokföras enligt alla existerande regler och som alltid kommer att bli bokförda genast, utan dröjsmål. å andra sidan inträffar i ett företag händelser som är utomordentligt viktiga, men som inte bokförs alls, eller inte förrän ytterligare händelser passerat, som bekräftar vad som skett. Detta förhållande belyses med några exempel.

Till att börja med kan själva ordet affärshändelse ge intryck av att alla för verksamheten viktiga händelser ska bokföras och blir bokförda.


Verifikationer

Inte heller här stämmer begreppet, som det används i bokföringen, med ordets egentliga betydelse. Att verifiera är att bevisa någonting.

Vi ska strax se att trots verifikationers existens är det inte tillräckligt bevis för att kassan stämmer. Efter vedertaget språkbruk skulle en verifikation vara ett skriftligt bevis som stöder en bokföringsnotering, som utgör berättigande för bokföringsåtgärden.

Detta är faktiskt ofta fallet, t.ex. vid uttag ur kassan. Kvittot på 17,50 från åhlens bevisar att kassan legalt minskat med 17,50. Annorlunda förhåller det sig med kassaökningar. Några enskilda bokningar i kassa debet har skett efter skriftliga handlingar. De senare är till sin natur inte bevis dvs inte sådana som helt verifierar sanningen. Att en kassör bokför något in till kassan (kassa debet) som inte är inlagt i kassan eller som kassören tänker ta från sin egen plånbok senare torde vara ytterst sällsynt. Möjligen måste reservation här göras för välgörenhetsorganisationer.

Update:  2010 05 06 - no more [en god rekommendation: Go to hemsidan ray/bokgoethe.htm]
URL:   http://www.ejnar.se/tri/bok_goethe.html
UPP:	 U p p

Vi befinner oss i folder tri

4line

U p p   —   N e d blinkar

belyst Advent   green-one 13 november 2010

Schmalenbach skrev 1956:
..Retrospective accounts, served to guide from past inefficiencies into future success, and in general to serve "as instructress". The past showed the way into the future, and revealed the means by which the future is to be mastered.

DSC03262 DSC03280
URL:   http://www.ejnar.se/tri/elink.html 
Update:  2015 11 06 [2/1 2017]  

4line

Valid CSS!

U p p

4line