64sq

Skeppsgosse­kåren i Karlskrona

Skeppsgossarna

ur Nordisk Familjebok 1800-tals upplagan:

Skeppsgossekåren. Vid flottans station i Karlskrona finnes en s. k. skeppsgossekår, afsedd att tjena till plantskola för flottans fasta sjömanskår, hvilken i sin ordning utgör stammen för flottans underofficerare. Denna inrättning kan till sitt ursprung spåras ända från slutet af 1500-talet. I början var den icke allenast en uppfostrings-, utan äfven en välgörenhetsanstalt. Antagning till skeppsgosse sker numera en gång om året i September månad. Åldern skall i allmänhet vara mellan 14 och 16 år. Hufvudsakligt afseende fästes vid duglighet för flottans tjenst; men om öfriga förhållanden äro lika, föredrages den, hvars fader länge och väl tjenat vid flottan.
Skeppsgossarnas antal utgöra 400, alla vid Karlskrona station, hvarjämte ett obestämdt antal extra skeppsgossar antagas vid Stockholms station för att uppfostras till hornblåsare. Skeppsgossekåren i Karlskrona är kasernerad i en palatslik byggnad, der det utom boningsrum och matsalar finnes gymnastik, skolsalar, bibliotek, befälsrum m. m. Skolundervisning jämte öfningar i exercis och vapenföring pågå under vintern, hvaremot sommarmånaderna äro anslagna till praktiska öfningar till sjös. Trenne skolbriggar utgå för detta ändamål på expedition hvarje sommar. Utom fri undervisning erhålla skeppsgossarna kostnadsfritt husrum med hvad dertill hörer samt föda och kläder. När en skeppsgosse uppnått 18 års ålder, utskrifves han i allmänhet från kåren och blifver 3:dje klassens sjöman.

L. H.

De f.d. skeppsgossar jag arbetat med, antogs i något fall redan vid 13 års ålder. De var tvungna binda sig för en tjänstgöringstid om nio (9) år. Kåren, kännetecknades av pennalism och var som en uppfostringsanstalt. Den las ner först omkring 1940. Det man erfarit om Skeppsgossekåren i Pinan gör en ytterst betänksam. Det går att förstå att Marinen inte tar fram den här kåren som något ärofyllt minne, exempelvis nämns knappast omständigheterna alls när man besöker Af Chapman (numera vandrarhem i centrala Stockholm) som var ett av de merendels tre segelskepp, som användes i utbildningen.
Det var värre förr än man ibland tror. En del hade faktiskt väldigt få alternativ. Man kunde t.ex. inte längre emigrera till Nordamerika på tjugo- och trettitalen, man kunde bli bonddräng och det var heller ingen sinekur. Jag har tagit intryck av dels arbetskamraters knapphändiga vittnesbörd (från år 1952) samt senare i livet genom en berättelse av Gösta Wallander, som jag nyligen läst: Knäppen Kanin!

Kvarstår som en bestående erfarenhet, det faktum att personer som gått igenom ekluten har visat sig vara rättvisa och bra människor. Merendels också begåvade.

vaegskael   Nerike 2 aug 2010

sjön Tysslingen i Västernärke

Tysslingen, en sjö i Västernärke

Lekeberg

Lekeberg

Örebro slott

Svartån den 2 augusti 2010 invid Örebro Slott


Skeppsgossarna