hur man avvecklade ett båtsmanstorp

lagfartsstempel

Utdrag af lagfartsprotokollet hållet vid femte sammanträdet under Södra Möre härads lagtima vårting i Vassmolösa den 8 maj 1882.

§ 191

Under anhållan om lagfart för Peter Johan Gustafsson och hans hustru Kajsa Lena Andersdotter å en från kronoskattehemmanet Kesemåla tre-åttondels mantal i Wisefjerda socken avsöndrad jordlägenhet, det så kallade båtsmanstorpet, om trettiosex tunnland 16,3 kappland eller aderton hektar, två ar och tjugonio qvadratmeter, företräder nämndemannen Karl Magnus Johansson i Emmaboda samt inlemnar en så lydande handling:
"Wi undertecknade, som gemensamt eger 3/8 dels mantal kronoskatte Kesemåla i Wissefjerda socken och södra Möre härad upplåter och försäljer härmed till Peter Johan Gustafsson och hans hustru Kajsa Lena Andersdotter härstädes för all tid under full eganderätt vår också gemensamt egande jordlägenhet, eller det så kallade båtsmanstorpet, å Kesemåla för en köpeskilling af 1,500 rdr rmt., som genom särskilda förbindelser är betalda och således quitteras. Denna torplägenhet har en enskild figur och har vid laga skifte, som förklarats afslutadt år 1832 utmärkts med litt E, hvars ytvidd kommer att genom behörig persons uträkning närmare bestämmas.
Såsom årlig afgäld för afsöndringen skall köparne erlägga två kubikfot spannmål, hälften råg och hälften korn, detta till af säljare eller stamhemmansegarne till lika fördelning emellan desamme, med beräkning från den 24 nästkommande december; och vare härmed köparne eller lägenhetens innehavare fria från onera af hvad det vara må, som kan angå ifrågavarande lägenhet, hvilken får af köparne tillträdas den 25 nästa mars till jord, skog och hägnader, som dit hörer, ävensom utsådd höstråg. Således afhända vi oss all vidare rätt till nämnda lägenhet, hvilken med detsamma tillegnas omförmälde köpare, hvilka får på egen bekostnad när som önskas i vederbörlig ordning söka lagfart derå, hvartill redige åtkomsthandlingar lemnas.
Sålunda afhandladt, Kesemåla den 16 januari 1875. Jonas Håkansson, hustru Maria Petersdotter. Peter Olausson, Anna Maria Jonasdotter. August Petersson, Maria Johansdotter. Peter Nikolausson. Anna Maria Olausdotter. Wittnen: A. Petersson i Alsjömåla. Johan Niklasson i Ödevatta."
Härjemte företes:

1) denna egobeskrivning: "Enligt laga skifteshandlingarne till hemmanet Kesemåla, 5/8 dels förmedladt mantal kronoskatte, af Wissefjerda socken, södra Möre härad och Kalmar län, har undertecknad funnit, att laga skifteslotten Litt: E, vid laga skiftedt avsedt att begagnas som båtsmanstorp, men som numera enligt köpebref af den 16 januari 1875 af egarna till hela hemmanet Kesemåla blifvit försålt till Peter Johan Gustafsson och hans hustru Cajsa Lena Andersdotter, innefattar följande egoslag, nemligen:
Åker 1 tdl. 8.9 kpld uppskattad till 23,861 kpld.
Äng 1 d:o 9,0 d:o 1 tld 87,339 kpld.
Summa Inrösningsjord 8 tld. 17,9 kpld uppskattad till 2 tld 19,200 kpld.
Hagmark 8.7 d:o 30,4 kpld uppskattad till 4 tld 19,322 kpld
Total Summa 36 tld. 16,3 kpld. uppskattad till 7 tld. 6,524 kpld

Beräknadt i metersystemet innehåller hela lägenheten en areal af 18 Hektar, 2 ar och 29 qvadratmeter.

Hemmanet Kesemåla innehåller
Inrösningsjord 137 tld. 16,2 kpld. uppskattade till 50 tld 17,503 kappland
Afrösningsjorden 512 d:o 10,2 d:o uppskattade till 128 tld 30,811 kappland
Summa 649 tld. 26,4 kpld uppskattade till 179 tld 16,314 kappland.
Anm: Afrösningsjorden är graderad efter särskild grund.
Efter skedd uträkning visar fig att bemälda skifteslott Litt: E utgör hvad inrösningsjorden beträffar, 1/19 del af angående afrösningsjorden åter 1/28 del af hela hemmanets uppskattade egovälde; och genom sammanslagning motsvarar lägenhetens 1/25 del av hemmanets hela uppskattningsbelopp.;
Lägenheten utgör cirka 1/18 del af hemmanets hela areal. Sålunda enligt delningsbeskrivningen till laga skiftet i Kesemåla, upprättad år 1832 af framlidne Kommisionslandtmätaren F. A. Lönegren, befunnet, uträknadt och beskrifvet; betygas,
  Förrättningsstället Bungemåla den 26 oktober 1881.

På embetets vägnar:
Otto Ekerot Kommisionslandtmätare."

2) fasta af den 19 september 1850 å tre trettiotvåendels mantal kronoskatte Kesemåla för Peter Håkansson;

3) fasta af den 19 januari 1854 å tre trettiotvåendels mantal kronoskatte Kesemåla för Peter Olausson;

4) fasta af den 16 september 1858 å tre trettiotvåendels mantal kronoskatte Kesemåla för Peter Nikolaussson och hans tilltänkta hustru Anna Maria Olausdotter;

5) lagfartsbevis af den 14 mars 1889 å tre trettiotvåendels mantal kronoskatte Kesemåla för August Petersson; och

6) taxeringsbevis, hvaraf inhemtas, att ifrågavarande lägenhet för bevillning år 1881 uppskattats till sjuhundra kronor.

På grund af av hvad sålunda förekommit meddelas lagfart och utfärdas lagfartsbevis å en från kronoskattehemmanet Kesemåla om tre åttondels mantal i Wissefjerda socken afsöndrad jordlägenhet, Båtsmanstorpet kallad, om trettiosex tunnland 16 3/10 kappland eller aderton hektar, två ar och tjugonio qvadratmeter hvilken lägenhet Peter Johan Gustafsson och hans hustru Kajsa Lena Andersdotter, enligt afhandling den 16 januari 1875, för ett tusen femhundra kronor samt två kubikfot säd i årlig afgäld till stamhemmanet köpt af Jonas Håkansson och hans hustru Maria Petersdotter, Peter Olausson och Anna Maria Jonasdotter, Peter Nikolausson och Anna Maria Olausdotter samt August Petersson och Maria Johansdotter. Som ofvan.
På häradsrättens vägnar:
Lamech Petersson

* * *

Det är en ort, Bungemåla, i nuvarande Emmaboda kommuns sydöstra del, som omnämns som ursprungsplatsen för protokollet. Bungemåla ligger norr om Gajemåla och syd Klippingsbo, nära väg nr 504 mot Gullabo.
Med 'inrösningsjord' menas odlad och odlingsbar mark.

* * *

Huset på femtiotalet, lilla mossen, pappas syskon:
www.ejnar.se/hem.html

Båtsmännen enligt Vissefjärdas kyrkböcker:
www.ejnar.se/kjes.html

Bilder, boende på tjugutalet, fastigheten blev sommarstuga:
ejnar.se/barndomshem.html

Indelningssystemet - soldat Wolf, husar Sandell, båtsman Lindström:
ejnar.se/fosterland.html

Efterskrift:
Inget omnämnande av jakträtt eller fiskrätt. I samband med sjösänkningen någon gång under 1900-talet, flyttades ägogränsen från strandlinjen. De femtio år som mina föräldrar bodde där hade man inte någon rätt att fiska, trots att vårt ställe var det enda som låg alldeles invid sjön. De som hade rätt att fiska var hemmansägarna i Alsjökulla, Skutryd, Skinnbo, Gusemåla och Kjesemåla. De bodde alla mer än 1 km från sjön.

Till sidans topp